Pravidla podávání žádosti a uplatnění práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů může kdykoliv prostřednictvím žádosti uplatnit svá práva. Konkrétní přehled všech práv subjektu údajů obsahuje Informační memorandum společnosti.

Proces uplatnění práva subjektu údajů

Subjekt může podat vyplněný formulář Žádost o uplatnění práva subjektu údajů některým z následujících způsobů:

Osobně Froglet, s.r.o., Palackého náměstí 392, 386 01 Strakonice
Poštou Froglet, s.r.o., Palackého náměstí 392, 386 01 Strakonice
Elektronicky, Emailem [email protected]

Pokud subjekt údajů podá žádost v elektronické podobě a nepožaduje odpověď v jiné podobě, poskytuje Společnost informace v běžně používané elektronické podobě.

Pokud Společnost nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce subjekt údajů:

  • o důvodech nepřijetí žádosti,
  • o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a žádat soudní ochranu.

Informace je podávána bezplatně s výjimkou nedůvodných a nepřiměřených (zejména opakovaných) žádostí, kdy Společnost:

  • může odmítnout žádosti vyhovět,
  • může požadovat přiměřený poplatek s ohledem administrativní náklady spojené s poskytnutím informace,
  • dokládá nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti.

Pokud má Společnost pochybnosti o totožnosti osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Stáhnout Žádost o uplatnění práv subjektu údajů v PDF